Home » परिचय by Narhar Kurundkar (नरहर कुरुंदकर)
परिचय Narhar Kurundkar (नरहर कुरुंदकर)

परिचय

Narhar Kurundkar (नरहर कुरुंदकर)

Published July 15th 1987
ISBN :
Paperback
120 pages
Enter the sum

 About the Book 

. वैदिक यजञ, मधययुगीन तंतरसाधना आणि जञानेशवर परणीत भकतियोग - डॉकटर स. रा. गाडगीळ: गरंथपरीकषण. शकतीपिथाचा शोध.. मुडलीगीचे सवामी. महानुभाव संशोधन. चकरपाणी. मंथन. शोधमुदरा. छतरपती शिवाजी महाराज.अठराशे सततावननचया वीर महिलाMore१. वैदिक यज्ञ, मध्ययुगीन तंत्रसाधना आणि ज्ञानेश्वर प्रणीत भक्तियोग - डॉक्टर स. रा. गाडगीळ: ग्रंथपरीक्षण२. शक्तीपिथाचा शोध.३. मुडलीगीचे स्वामी४. महानुभाव संशोधन५. चक्रपाणी६. मंथन७. शोधमुद्रा८. छत्रपती शिवाजी महाराज९.अठराशे सत्तावन्नच्या वीर महिला