Home » คิทเช่น by Banana Yoshimoto
คิทเช่น Banana Yoshimoto

คิทเช่น

Banana Yoshimoto

Published
ISBN :
Paperback
162 pages
Enter the sum

 About the Book 

สองนิยายขนาดสันบอกเลาเรืองราวแหงความรักและการดินรนเพือชีวิตของหญิงสาวผูเปลาเปลียว ซึงตองเผชิญโลกตามลำพังอยางคนไรญาติแตเธอกลับเขมแขงดวยความรักทีไดรับจากคนแปลกหนาคิทเชนไดรับการกลาวขวัญจากคนทัวโลกวามีลีลาการประพันธแปลกประหลาดสงบนิง และลึกซึงสวยงามอันเปMoreสองนิยายขนาดสั้นบอกเล่าเรื่องราวแห่งความรักและการดิ้นรนเพื่อชีวิตของหญิงสาวผู้เปล่าเปลี่ยว ซึ่งต้องเผชิญโลกตามลำพังอย่างคนไร้ญาติแต่เธอกลับเข้มแข็งด้วยความรักที่ได้รับจากคนแปลกหน้าคิทเช่นได้รับการกล่าวขวัญจากคนทั่วโลกว่ามีลีลาการประพันธ์แปลกประหลาดสงบนิ่ง และลึกซึ้งสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นแต่เรื่องราวทันสมัยจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวสู่วรรณกรรมยุคใหม่ของญี่ปุ่นถูกนำไปแปลมากกว่า 10 ภาษา และสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วถึง 2 ครั้ง